لیزر در دندانپزشکی

لیزر در دندانپزشکی

تعریف لیزر کلمه لیزر (LASER)  مخفف Light Amplification Simulated Emission of Radiation به معنای تقویت نور توسط  نشر تحریک شده ...